atok


Also found in: Acronyms, Wikipedia.

atok

(æˈtɒk)
n
(Animals) another name for atoc