Acronyctous

Ac´ro`nyc´tous


a.1.(Astron.) Acronycal.