Adar

(redirected from Adar I)
Also found in: Thesaurus, Medical, Encyclopedia.

A·dar

 (ä-där′, ä′där)
n.
The twelfth or thirteenth month of the year in the Jewish calendar. In leap years, it is known as Adar Sheni. See Table at calendar.

[Hebrew 'ădār, from Akkadian adaru, addaru, month corresponding to parts of February and March.]

Adar

(aˈdar)
n
(Judaism) (in the Jewish calendar) the twelfth month of the year according to biblical reckoning and the sixth month of the civil year, usually falling within February and March. In a leap year, an additional month Adar Rishon (first Adar) is intercalated between Shevat and Adar, and the latter is known as Adar Sheni (second Adar)
[from Hebrew]

A•dar

(əˈdɑr)

n.
the sixth month of the Jewish calendar.
[< Hebrew ădhār]
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.Adar - the sixth month of the civil yearAdar - the sixth month of the civil year; the twelfth month of the ecclesiastic year in the Jewish calendar (in February and March)
Hebrew calendar, Jewish calendar - (Judaism) the calendar used by the Jews; dates from 3761 BC (the assumed date of the Creation of the world); a lunar year of 354 days is adjusted to the solar year by periodic leap years
Purim - (Judaism) a Jewish holy day commemorating their deliverance from massacre by Haman
Jewish calendar month - a month in the Jewish calendar
References in periodicals archive ?
A gaf i roi ffeithiau moel ynglyn a gwarchod adar i chwi?
Mi wnes gyfarfod ag Ian Hawkins o'r Gymdeithas Gwarchod Adar i gael dipyn o hanes yr hyn mae'r Gymdeithas wedi'i wneud ar y gors a sut maen nhw wedi mynd ati i'w throi'n fan sy'n addas i aderyn y bwn.
Os ydym am wyrdroi'r dirywiad yn niferoedd ein hadar, un o'r pethau pwysicaf y mae'n rhaid i ni ei wneud yw sicrhau bod ffermwyr Cymru yn cael eu hannog a'u gwobrwyo yn ariannol am ffermio mewn ffyrdd sy'n creu'r amodau iawn i adar i ffynnu ar raddfa fawr, ddigonol.