anchovy

(redirected from Alici)
Also found in: Thesaurus, Encyclopedia.

an·cho·vy

 (ăn′chō′vē, ăn-chō′vē)
n. pl. anchovy or an·cho·vies
Any of various small silvery marine fishes of the family Engraulidae, especially Engraulis encrasicolus of the eastern Atlantic Ocean and the Mediterranean Sea, often cured and preserved in oil.

[Spanish anchoa, anchova, from Vulgar Latin *apiuva, from Greek aphuē, small fry : perhaps a-, not; see a-1 + phuein, to become, grow; see bheuə- in Indo-European roots.]

anchovy

(ˈæntʃəvɪ)
n, pl -vies or -vy
(Animals) any of various small marine food fishes of the genus Engraulis and related genera, esp E. encrasicolus of S Europe: family Clupeidae (herrings). They have a salty taste and are often tinned or made into a paste or essence
[C16: from Spanish anchoa, perhaps ultimately from Greek aphuē small fish]

an•cho•vy

(ˈæn tʃoʊ vi, -tʃə-, ænˈtʃoʊ vi)

n., pl. -vies.
any small schooling fish of the family Engraulidae, as the European Engraulis encrasicholus, often salted and dried, canned, or made into a paste and used in cooking.
[1590–1600; « Genoese anchua, anchova]
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.anchovy - tiny fishes usually canned or saltedanchovy - tiny fishes usually canned or salted; used for hors d'oeuvres or as seasoning in sauces
fish - the flesh of fish used as food; "in Japan most fish is eaten raw"; "after the scare about foot-and-mouth disease a lot of people started eating fish instead of meat"; "they have a chef who specializes in fish"
anchovy paste - paste made primarily of anchovies; used in sauces and spreads
2.anchovy - small herring-like plankton-eating fishes often canned whole or as pasteanchovy - small herring-like plankton-eating fishes often canned whole or as paste; abundant in tropical waters worldwide
malacopterygian, soft-finned fish - any fish of the superorder Malacopterygii
Engraulis encrasicholus, mediterranean anchovy - esteemed for its flavor; usually preserved or used for sauces and relishes
Translations
sardelančovička
ansjos
anjovis
inćun
アンチョビー
안초비
inčun
ansjovis
ปลาแอนโชวี่
cá trồng

anchovy

[ˈæntʃəvɪ] N (live, fresh) → boquerón m; (salted, tinned) → anchoa f

anchovy

[ˈæntʃəvi] nanchois m anchovy pasteanchovy paste nbeurre m d'anchois

anchovy

nSardelle f, → An(s)chovis f; anchovy pasteSardellen- or An(s)chovispaste f

anchovy

[ˈæntʃəvɪ] nacciuga, alice f

anchovy

أَنْشُوجا sardel ansjos Sardelle αντσούγια anchoa anjovis anchois inćun acciuga アンチョビー 안초비 ansjovis ansjos sardela anchova анчоус ansjovis ปลาแอนโชวี่ ançüez cá trồng 凤尾鱼
References in periodicals archive ?
13] Literaturde bu durumun ogrencilerin egitimleri sirasinda problem cozme becerilerini gelistirici ozel stratejilerin izlenmemesi, ogrencilerin problem cozme bilgi ve becerilerinin egiticiler tarafindan yeterince desteklenmemesi, ogrencilerin problem cozme surecini yeterince kavrayamamasi, bilimsel problem cozme surecini zor ve uygulamada zaman alici olarak gormelerinden kaynaklanabilecegi bildirilmistir.
Nipple konda 8,00 mm greft yeterli fakat genis kon'da standarr olcude greftleme yapildiginda periferdeki duzensiz alici yatak, duzensiz kornea yuzeyine neden olur.
Cerrahi tedavi yontemlerinin yan etkileri arasinda hem donor hem de alici bolgede gecici hiperpigmentasyon ve daha nadir olmakla birlikte donor alanda Koebner fenomenine bagli depigmentasyon sayilabilir.
Cunku hegemonya ahlaki-siyasi oldugu kadar ekonomiktir ve yonetici grubun ekonominin kilit kesimlerinde yerine getirdigi karar alici isleve dayanmaktadir.
Alici yatak-greft birlesim yerinde ozellikle alt kadranda daha belirgin olan incelme mevcuttu.
Ulkemizde universite hastaneleri saglik hizmetlerinde referans merkezleri olarak gorev yaparlar ve hasta yukleri fazladir, bu nedenle universite hastanelerinde muayene randevusu almak daha zaman alici olabilmektedir.
Tedavi edilmeyen cinsel islev bozukluklari infertilite tedavisi esnasinda hem daha fazla zaman alici hem de daha fazla maliyetli olabilir.
Ancak gozun ASU da normal gozlerden uzun ise, kornea nakli sirasinda greftin alici yataktan daha kucuk capli ve boylelikle daha duz keratometriye sahip secilmesi ile daha iyi sonuclar elde edilebilir.
Dolayisiyla Rusya'nin yuksek dogal gaz gelirlerini garanti edebilmek adina alici ulkeler ile uzun donemli kontratlar, yeni boru hatlari ve yeni donemde islevsel bir LNG (Likit Dogal Gaz) sektoru kurmaya ihtiyaci bulunmaktadir.