baaskap

(redirected from Baasskap)
Also found in: Encyclopedia, Wikipedia.

baaskap

(ˈbɑːsˌkap) or

baasskap

n
(Government, Politics & Diplomacy) (sometimes capital) (formerly in South Africa) control by White people of non-White people
[from baas + -skap -ship]
References in periodicals archive ?
Tog beleef die spreker nie hierdie baasskap as iets negatiefs nie, aangesien hy vra dat die Kaptein "hie kom staningse maak", wat in die woordverklarings agterin die bundel aangegee word as "staanplek/uitspanplek".
63) The argument is that lack of rural investment and the continuation of homelands as labour pools are more pressing issues than baasskap, that 'the mood of young black women of the eighties is utterly different from that of their mothers at the same age' and that, while the earlier rape is credible, the attempted rape 'makes the misleading suggestion that the relationship between black and white in the period has not changed.
As sodanig is dit deel van sy identiteit--dit is ten diepste 'n begeerte om baasskap, die wil om die omgewing te "tem" (p.