Byelgorod-Dnestrovski


Also found in: Encyclopedia.

Byelgorod-Dnestrovski

n
(Placename) a variant spelling of Belgorod-Dnestrovski