kaph

(redirected from Chaf)
Also found in: Thesaurus, Acronyms.
Related to Chaf: chafing, chat

kaph

 (käf, kôf)
n.
The 11th letter of the Hebrew alphabet. See Table at alphabet.

[Hebrew kap, of Phoenician origin; see kpp in Semitic roots.]

kaph

(kɔːf; kɑːf; Hebrew kaf) or

caph

n
(Letters of the Alphabet (Foreign)) the 11th letter of the Hebrew alphabet (כ or, at the end of a word, ך) transliterated as k or, when final, kh
[Hebrew, literally: palm of the hand]

kaph

(kɑf, kɔf)

n.
the 11th letter of the Hebrew alphabet.
[1875–80; < Hebrew: literally, palm (of the hand), sole (of the foot)]
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.kaph - the 11th letter of the Hebrew alphabet
Hebraic alphabet, Hebrew alphabet, Hebrew script - a Semitic alphabet used since the 5th century BC for writing the Hebrew language (and later for writing Yiddish and Ladino)
alphabetic character, letter of the alphabet, letter - the conventional characters of the alphabet used to represent speech; "his grandmother taught him his letters"
References in periodicals archive ?
It really amounts to emptying the chaf that comes off the green beans during roasting after each cycle.
Tenders are invited for Improvement To Airforce Officers Mess Trinity Circle And Facelift To Trinity Lounge At Chaf Bangalore
Ni chaf yr argraff iddo fod yn gwbl gyfforddus yn rhengoedd y Blaid Lafur, ac i mi, roedd o fel darllen hanes cyfarwydd o safbwynt rhywun ar yr ochr arall i'r clawdd.
Chwith meddwl taw 2012 fydd yr ola', ond rhaid gorffen rhywbryd a chaf gyfle i fwynhau'r Wyl fel Eisteddfodwr o hyn ymlaen.
Ond chaf fi ddim llawer o amser i weld y teulu eleni gan fy mod i yng Nghaeredin dros y Nadolig yn perfformio yn y sioe We Will Rock You.
Tenders are invited for Periodical Services To Buildings At Chaf Bangalore ( Phase Ii)
Chaf i fyth eto seiadau mor gignoeth o onest a'r rheini.
Mae siop gyfleus i''w chael wrth y fynedfa hefyd, a chaf gerdyn cyfarch neu gerdyn post hyd yn oed os na chaf fy nhemtio i brynu dim arall.
Pan fyddaf eisiau gwneud rhyw sym yr wyf fel arfer yn cael gafael ar fy mrawd bach ar y ff'n a chaf yr ateb ganddo.
Tenders are invited for Cleaning Gravelling And Face Lifting Of Take Over Points And Repair/ Rewinding Of Transformer Replacement And Filtration Of Transformer Oil At Chaf Bangalore