Cechy


Also found in: Thesaurus, Encyclopedia, Wikipedia.

Čechy

(ˈtʃɛxi)
n
(Placename) the Czech name for Bohemia

Bo•he•mi•a

(boʊˈhi mi ə)

n.
1. Czech, Čechy. a region in the W Czech Republic: formerly a kingdom in central Europe; under Hapsburg rule 1526–1918.
2. (often l.c.) a district inhabited by people, typically artists, writers, and intellectuals, living an unconventional life.
References in periodicals archive ?
5) Internal reports on the Czech lands from the end of March 1947 estimate that there were 189 agents in the communist-dominated intelligence network, the ZOB II ("Stav pracovniku a spolupracovniku ZOB II Cechy od 1.
Stowa kluczowe: ramy koncepcyjne; zdolnosci; nowosc; innowacyjnosc; cechy rynkowe; powiqzania strategiczno-innowacyjne.
SeeNews) - Sep 17, 2014 - Czech public bus companyA Arriva Vychodni Cechy, operating in eastern Bohemia, has awarded two contracts, worth a total of CZK 11.
Koncepcje pojgcia dochodu i ich wptyw na cechy podatku dochodowego od osob fizycznych w krajach strefy euro.
Cechy uczniow preferowane przez nauczycieli jako wymiar aktywnosci tworczej w szkole.
Wplyw wybranych czynnikow na cechy rozrodu i masy ciala polskich owiec nizinnych odmiany zelaznenskiej.
All other regions from the latest 12 Member States achieved a GDP/capita growth rate less than 75% of the EU average, excepting Bucharest-Ilfov (Romania), Mazowieckie (Poland), Malta and Stredni Cechy (Czech Republic).