Chao K'uang-yin


Also found in: Encyclopedia, Wikipedia.

Chao K'uang-yin

 (jou′ kwäng′yĭn′)