Chao Tzu-yang


Also found in: Encyclopedia, Wikipedia.

Chao Tzu-yang

 (jou′ dzo͞o-yäng′)