Chinwangtao


Also found in: Encyclopedia, Wikipedia.

Chin·wang·tao

 (chĭn′wäng′tou′)

Qin•huang•dao

or Chin•huang•tao

(ˈtʃɪnˈʰwɑŋˈdaʊ)

n.
a seaport in NE Hebei province, in NE China, on the Bohai. 364,972.