Congenialize

Con`gen´ial`ize


v. t.1.To make congenial.