Cymry


Also found in: Thesaurus, Wikipedia.

Cym·ry

 (kĭm′rē, sĭm′-)
n. (used with a pl. verb)
1. The Brythonic Celts of Wales, Cornwall, and Brittany.
2. The Welsh.

[Welsh, pl. of Cymro, the Welsh people, Wales; see merg- in Indo-European roots.]

Cymry

(ˈkɪmrɪ) or

Kymry

n (functioning as plural)
1. (Peoples) the Brythonic branch of the Celtic people, comprising the present-day Welsh, Cornish, and Bretons. See Brythonic
2. (Peoples) the Welsh people
[Welsh: the Welsh]

Cym•ry

(ˈkɪm ri, ˈkʌm ri)

n. (used with a pl. v.)
the Welsh.
[1685–90; < Welsh: pl. of Cymro Welshman < British Celtic *combrogos, presumably “countryman” = *com-, c. Latin com- com- + *-brogos, derivative of brogā > Welsh bro country, district]
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.Cymry - a native or resident of Wales
Cambria, Cymru, Wales - one of the four countries that make up the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland; during Roman times the region was known as Cambria
European - a native or inhabitant of Europe
References in classic literature ?
The Gaels lived in Ireland and in Scotland, and the Cymry in England and Wales.
Ers y dyddiau cynnar mae'r Cymry wedi gofyn cwestiynau mawr fel 'Pwy ydym ni?
Yna ar S4C ddydd Mawrth bydd Beti George yn edrych ar ein hunaniaeth ni fel Cymry yn Pleidiol wyf i'm gwlad.
Dylai'r siecau gael ei ysgrifennu i Cymdeithas Etifeddiaeth Cymry Glannau Mersi/Merseyside Welsh Heritage Society Dr D Ben Rees (Cadeirydd), Ms Rachel Gooding (Trysorydd), Dr Arthur Thomas (Ysgrifennydd)
Cym yn sicr o godi gwen wrth i ni dynnu coes a dychanu pethau sy'n ddigon od am Gymru a'r Cymry.
Mae gan y ddynes dipyn o Gymraeg yn barod gan mai Cymry symudodd i Lundain oedd ei rhieni, Cymry 'da' ddaliodd ati i siarad Cymraeg efo'u plant yno.
Huw Edwards a'r Cymry Estron: Stori Cymry Llundain S4C, 8pm Ym mhennod ola'r gyfres sy'n olrhain hanes y Cymry yn Llundain, Huw Edwards sy'n mynd ar drywydd gwreiddiau nifer o sefydliadau cenedlaethol allweddol y Gymru fodern.
The Cor Cymry Gogledd America - Welsh Choir of North America - kicked off their first international tour on Thursday with a performance in Cardiff Bay before a series of concerts around the rest of Wales.
Mae'n lle pwysig nid yn unig i ni fel Cymry ond i Brydain Fawr achos, mewn ffordd, dyma grud Cristnogaeth yn ein gwlad ni," meddai'r Canon Dorrien Davies.
55pm) Cyfle arall i fwynhau uchafbwyntiau Gweyl Corau Meibion Cymry Llundain 2010 o Neuadd Frenhinol Albert, Llundain yn cynnwys perfformiadau gan y soprano Elizabeth Donovan, y bariton David Kempster a''r tenor Rhys Meirion.
MEMBERS of Cr Cymry Gogledd America - the North American Welsh Choir - are to perform in the National Assembly next week to mark the July 4 Independence Day celebrations.
Huw Edwards a'r Cymry Estron: Stori Cymry Llundain S4C, 8pm Mewn cyfres newydd dair rhan, Huw Edwards sy'n olrhain pum canrif o hanes y Cymry yn Llundain.