Aegyptopithecus

(redirected from Dawn Ape)
Also found in: Thesaurus, Encyclopedia.
Related to Dawn Ape: Aegyptopithecus
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.Aegyptopithecus - extinct primate of about 38 million years agoAegyptopithecus - extinct primate of about 38 million years ago; fossils found in Egypt
hominoid - a primate of the superfamily Hominoidea
genus Aegyptopithecus - a genus of Hominoidea