dom

(redirected from Domen)
Also found in: Medical, Financial, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to Domen: Domain registration, Godaddy

Dom

 (dŏm)
n.
1. (also dōN) Used formerly as a title for male members of Portuguese and Brazilian royalty, aristocracy, and hierarchy, preceding the given name.
2. Roman Catholic Church Used as a title before the names of Benedictine and Carthusian monks in major or minor orders.

[Portuguese, from Latin dominus, lord, master; see dem- in Indo-European roots.]

dom

(dɒm)
n
1. (Roman Catholic Church) (sometimes capital) RC Church a title given to Benedictine, Carthusian, and Cistercian monks and to certain of the canons regular
2. (Historical Terms) (formerly in Portugal and Brazil) a title borne by royalty, princes of the Church, and nobles
[C18 (monastic title): from Latin dominus lord]

DOM

abbreviation for
1. (Architecture) Deo Optimo Maximo
2. informal Dirty Old Man
abbreviation for
(Automotive Engineering) Dominican Republic (international car registration)
[(for sense 1) Latin: to God, the best, the Greatest]

dom

(dɒm; for 2 also Port. dɔ̃)

n.
1. (sometimes cap.) a title of a monk in certain monastic orders.
2. (usu. cap.) a Portuguese title affixed to a man's given name; Sir: formerly a title of certain dignitaries.
[1710–20; short for Latin dominus lord, master]

-dom

a suffix forming nouns that refer to domain (kingdom), collection of persons (officialdom), rank or station (earldom), or general condition (freedom).
[Middle English; Old English -dōm; c. Old Norse -dōmr, German -tum; see doom]

Dom.

1. Dominica.
2. Dominican.

dom.

1. domain.
2. domestic.
3. dominant.
4. dominion.
References in periodicals archive ?
Nid nepell o Domen y Mur mae Llyn yr Oerfel, a wnaed i gyflenwi dwr i Felin Tyddyn Du, cartref Edmwnd Prys.
Y gem gyntaf ar Barc yr Arfau bydd Gleision v Gweilch a hynny ar domen y rhanbarth o Gaerdydd.
Hyd at heddiw mae rhywun yn cael blas o'r awyrgylch yma, gyda'r pyllau pysgod a'r ail ddefnydd o bosib o'r hen domen Mwnt a Beili Normanaidd fel y gwnaeth yng Nglyndyfrdwy, dyma le lle roedd croeso i Uchelwyr eraill o ardal y Gororau, dyma lys Ewropeaidd ei naws, yn edrych allan, yn addysgiedig, yn gyfoethog, yn rhan o'r gymdeithas Uchelwyr.
PARTHED erthygl Rhys Mwyn rwyf am ddod a'r hanes cywir am y domen esgidiau sydd i'w gweld wrth deithio i fyny neu lawr Bwlch y Gorddinan - neu Y Creimea i ni ar lafar gwlad.
Dyma chi le heddychlon, awyr iach, fawr o swn y byd heblaw am ieuenctid Bro Silyn yn cicio pel yn y maes chwarae i lawr wrth droed y domen.
ERS sn am y Domen Sgidia ger Ffridd y Bwlch, Bwlch y Gorddinan yn yr Herald (14 Rhagfyr 2011) mae cryn ymateb wedi bod a bellach mae modd ychwanegu ychydig o ffeithiau at y storiau.
Nawr bod argyfwng, y rheiny ar waelod y domen sy'n diodde, a'r gwylwyr yn gorfod derbyn gwasanaeth eilradd tra bo penaethiaid, cyfarwyddwyr a'r cwmniau dethol yn dal i allu sugno'r arian ar raddfeydd hytrach yn afresymol.
DIGON anodd yw cael at Tomen y Foelas (Cyfeirnod map SH 870522) bellach, mae'r safle dan goed a mieri trwchus ond mae rhywun yn cael argraff o faint y domen o'r llwybr ger ffermdy Foelas Uchaf rhyw hanner milltir y tu allan i bentref Pentrefoelas ar y ffordd B5113 am Nebo.
Roedd golygfa anhygoel ar y traeth ble roedd sypiau mawr o'r mr-wiail anferth wedi'u chwipio i'r lan yn un domen flr a'u gadael yn ddiymadferth gan y llanw.
A beth bynnag yw eich barn am Jamie Oliver - ac mae'n rhaid cyfaddef bod gen i amheuon am gogydd yn trio ymyrryd ym myd addysg, a na'i ddim hyd yn oed mentro ail-adrodd be ddywedodd Charlie Brooker am y gyfres - ond siawns bod ysbrydoli dim ond un person ifainc yn well na gadael 20 ohonyn nhw ar y domen.
He was a gentle man of Merioneth who taught in Tan y Domen School in Bala before becoming the Deputy Director of Education in Merioneth.
Dyma agor y sachau a dyma domen o esgidiau cryfion yn disgyn ohonynt.