Egremoin

Eg´re`moin


n.1.Agrimony (Agrimonia Eupatoria).