Electro-stereotype

E`lec`tro-ste´re`o`type


n.1.Same as Electrotype.