Enopla


Also found in: Encyclopedia, Wikipedia.

En´o`pla


n. pl.1.(Zool.) One of the orders of Nemertina, characterized by the presence of a peculiar armature of spines or plates in the proboscis.
References in periodicals archive ?
Family Syllidae Grube, 1850 Branchiosyllis lorenae San Martin & Bone, 1999 Eusyllis lamelligera Marin & Bebretzky, 1875 Exogone rolani San Martin, 1991 Haplosyllis niphatesicola Lattig & Martin, 2011 Odontosyllis enopla Verrill, 1900 Odontosyllis guillermoi Fukuda & Nogueira, 2006 Syllis beneliahuae (Campoy & Alquezar, 1982) Syllis broomensis (Hartmann-Schroder, 1979) Syllis corallicola Verrill, 1900 Syllis garciai (Campoy, 1982) Syllis lutea (Hartmann-Schroeder, 1960) Trypanosyllis vittigera Ehlers, 1887
Odontosyllis enopla Verill, 1900 Odontosyllis enopla Uebelacker 1984: 80-82, fig.