Foolahs

Foo´lahs`


n. pl.1.(Ethnol.) Same as Fulahs.