Guiac

(redirected from Guaiac (disambiguation))
Also found in: Wikipedia.

Gui´ac


n.1.Same as Guaiac.