Joroslav Heyrovsky


Also found in: Thesaurus.
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.Joroslav Heyrovsky - Czechoslovakian chemist who developed polarography (1890-1967)
Mentioned in ?