Kwangsi


Also found in: Wikipedia.
Related to Kwangsi: Zhuangzu

Kwang·si

 (kwäng′sē′)
References in periodicals archive ?
Fukien, Honan, Hopei, Hunan, Kwangsi, Kwangtung, Kweichow, Shantung, Szechwan and Yunnan; (d.
Ch'u Shih-ssu, grand coordinator of Kwangsi (Kwangsi hsun-fu) of the Southern Ming, resisted the Ch'ing till his death during the fall of Kuei-lin.