lamedh

(redirected from Lamad)
Also found in: Thesaurus.

la·medh

 (lä′mĭd, -mĕd′)
n.
The 12th letter of the Hebrew alphabet. See Table at alphabet.

[Hebrew lāmed, of Phoenician origin; see lmd in Semitic roots.]
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.lamedh - the 12th letter of the Hebrew alphabet
Hebraic alphabet, Hebrew alphabet, Hebrew script - a Semitic alphabet used since the 5th century BC for writing the Hebrew language (and later for writing Yiddish and Ladino)
alphabetic character, letter of the alphabet, letter - the conventional characters of the alphabet used to represent speech; "his grandmother taught him his letters"
References in periodicals archive ?
U-Capital chief executive officer Lo'ai Badie Bataineh recently participated in Lamad Forum on Financial Technologies (Fintech) at the Sultan Qaboos University (SQU).
lamad 'studied' (<l-m-d + CaCaC pattern), talmid 'student' (<l-m-d+taCCiC), limud 'study' (l-m-d+CiCuC)
Aua ng Dios ay uala akong sakit: nang linggong nagdaan ay nagising ako ng sa pagkilos ko'y naipaniin ko ang ulo ko sa dakong kaliua ay tila may nalinsad na ugat o lamad ay ilang arao na hindi ako makalingon at masakit ang kabiak kong batok at paypay na kaliua; hinihintay ko sanang ma-alis ng kusa ang may-sakit: isang gabing doroon ako sa Caf Colon ay hinatulan ako ng isang mozo na pahiran ko raw ng mantika ng inahing manok at saka ko balutin ang liig ko; siya kong ginawa ng gabi ring iyon ay pagka-umaga'y nakakita na ako ng ginhawa: pinatingnan ko kay Canong [Dr.