Liverpool

(redirected from Lerpwl)
Also found in: Thesaurus, Encyclopedia.

Liv·er·pool

 (lĭv′ər-po͞ol′)
A city of northwest England on the Mersey River near its mouth on the Irish Sea. First colonized by Norsemen in the late eighth century, Liverpool received a charter from King John in 1207. Today it is highly industrialized and a major port.

Liv′er·pud′li·an (-pŭd′lē-ən) adj. & n.

Liverpool

(ˈlɪvəˌpuːl)
n
1. (Placename) a city in NW England, in Liverpool unitary authority, Merseyside, on the Mersey estuary: second largest seaport in Great Britain; developed chiefly in the 17th century with the industrialization of S Lancashire; Liverpool University (1881) and John Moores University (1992). Pop: 469 017 (2001)
2. (Placename) a unitary authority in NW England, in Merseyside. Pop: 441 800 (2003 est). Area: 113 sq km (44 sq miles)

Liverpool

(ˈlɪvəˌpuːl)
n
(Biography) Robert Banks Jenkinson, 2nd Earl of Liverpool. 1770–1828, British Tory statesman; prime minister (1812–27). His government was noted for its repressive policies until about 1822, when more liberal measures were introduced by such men as Peel and Canning

Liv•er•pool

(ˈlɪv ərˌpul)

n.
a seaport in Merseyside, in W England, on the Mersey estuary. 476,000.
Liv`er•pud′li•an (-ˈpʌd li ən) n., adj.
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.Liverpool - a large city in northwestern EnglandLiverpool - a large city in northwestern England; its port is the country's major outlet for industrial exports
England - a division of the United Kingdom
Liverpudlian, Scouser - a native or resident of Liverpool
Translations
References in periodicals archive ?
Ond, dyna ni, bob ryw gwpwl o fisoedd gewn ni ddatganiad gan Mr Cairns yn dweud cymaint dylai'r gogledd gydweithio gyda Lerpwl neu sylwadau yn cyfiawnhau pam i'r Ceidwadwyr fethu trydaneiddio rheilffyrdd i Abertawe, fel a addawyd yn wreiddiol, tra fod Lloegr yn cael buddsoddiad o PS145bn ar brosiectau i ddatblygu trenau.
Cariwyd y tywod gwyn a'r clai i'r traeth mewn troliau a'i lwytho ar longau bychain i'w gario i Lerpwl.
deallaf fod y Tywysydd yn gylchgrawn a gyhoeddwyd gan Wasg y Brython, Lerpwl ar ran yr Annibynwyr.
Ar Ddydd Calan 1824 roedd yr Hornby ar ei thaith o Lerpwl i India'r Gorllewin gyda chriw o 14 a dau deithiwr.
Bydd y rhaglen yn dilyn hynt Hedd Wyn o ardal Trawsfynydd i Litherland ger Lerpwl, lle cafodd ei hyfforddi gan y fyddin; ac yna ymlaen i Flechin yn Ffrainc lle anfonodd ei awdl i'r Eisteddfod; ac i ardal Ieper yng Ngwlad Belg lle bu farw.
Yn ogystal -- hyn, bydd cyfle i fwynhau Llion Pryderi Roberts yn trafod Duw, Dawn, Dickens: Ar drywydd Owen Thomas, Lerpwl.
Wrth deithio o Drawsfynydd i Abercynon, ac o Lerpwl i Ypres, a gyda defnydd o gyfweliadau prin o'r archifau, bydd Ifor yn edrych ar sut y tyfodd y bardd i fod yn un o brif eiconau'r genedl.
10pm) Diwrnod trip y Chweched i Lerpwl, ac mae pawb yn edrych ymlaen.
Deua'r teuluoedd yma yn Gymry a Saeson o Gaernarfon, Lerpwl a Birmingham, a toddem i mewn fel un teulu mawr.
Dw i yn y coleg yn Lerpwl a dw i ddim yn gweld fy chwaer yn aml, felly fe gawsom ni dipyn bach o ymarfer team building
Ta waeth, ges i wahoddiad i fynd i ddathlu pen-blwydd hen gyfaill coleg ddydd Sadwrn, sef diwrnod Y Gm Fawr rhwng Lerpwl a Chelsea yn Wembley.
Bydd yn cofio'n ol i'r gem ryfeddol yn Istanbul yn 2005 pan enillodd Lerpwl Gynghrair y Pencampwyr a'r dathlu mawr yn Lerpwl wedyn.