Macías Nguema


Also found in: Thesaurus, Encyclopedia, Wikipedia.

Macías Nguema

(məˈsiːəsəŋˈɡweɪmə)
n
1. (Placename) the former name (until 1979) of Bioko
2. (Placename) the former name (until 1979) of Bioko