Mo-tzu

(redirected from Mo Ti)
Also found in: Encyclopedia.

Mo-tzu

(ˈməʊˈtsuː)
n
(Biography) a variant transliteration of Mo-Zi
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
I am the literate poet; Bi mo ti n ke kike As I chant what is to be chanted Bee naa ni mo n ko kiko
E ba kuku je a sebe agba/Katatete o dawo jo/Ka fowo nla bawon aje ninu/Be e ba dawo jo tan/E maa kowo gbobo bo lodo mi/Bi mo ba darinurode agba aje tan/Ilu Oyinbo ni n o maa faje fo rakin rakin lo/Ilu Oyinbo ni mo ti fee maa lo ree gbayo omi.