Pistacite


Also found in: Encyclopedia, Wikipedia.

Pis´ta`cite


n.1.(Min.) Epidote.