Polygala vulgaris


Also found in: Thesaurus, Wikipedia.
Related to Polygala vulgaris: milkwort, common milkwort
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.Polygala vulgaris - small European perennial with numerous branches having racemes of blue, pink or white flowersPolygala vulgaris - small European perennial with numerous branches having racemes of blue, pink or white flowers; formerly reputed to promote human lactation
milkwort - any of various plants of the genus Polygala
References in periodicals archive ?
Yr enw gwyddonol ar y 'common milkwort' ydi Polygala vulgaris, a'r enw sy'n cael ei awgrymu yn rhestr Cymdeithas Edward Llwyd ydi'r amlaethai cyffredin.