Powldron


Also found in: Wikipedia.

Powl´dron


n.1.Same as Pauldron.