Pu-yi


Also found in: Encyclopedia, Wikipedia.

Pu-yi

(ˈpuːˈjiː)
n
(Biography) Henry. 1906–67, last emperor of China as Xuan-Tong (1908–12); emperor of the Japanese puppet state of Manchukuo as Kang-de (1934–45)

Pu-yi

(ˈpuˈyi)

n.
Henry, 1906–67, last emperor of China 1908–12; puppet emperor of Manchukuo 1934–45.