Scorious


Also found in: Thesaurus, Encyclopedia.

Sco´ri`ous


a.1.Scoriaceous.