Scythestone

Scythe´stone`


n.1.A stone for sharpening scythes; a whetstone.