Seniory

Sen´ior`y


n.1.Seniority.
References in periodicals archive ?
Major organization : DOMOV PRO SENIORY SKALKA V CHEBU, PRSPEVKOV ORGANIZACE (71175245)
Implementing agency : Domov pro seniory Kobylisy, prspevkov organizace
Major organization : DOMOV PRO SENIORY TOVACOV, PRSPEVKOV ORGANIZACE (61985872)
Major organization : DOMOV PRO SENIORY KOBYLISY, PRSPEVKOV ORGANIZACE (70872996)
Contract award notice: Sociln sluby pro seniory umperk Rekonstrukce kuchyne.