Norodom Sihanouk

(redirected from Sihanuk)
Also found in: Encyclopedia.

Norodom Sihanouk

(ˌnɒrəˈdɒm ˈsiːənʊk)
n
(Biography) See Sihanouk

No•ro•dom Si•ha•nouk

(ˈnɔr əˌdɒm ˈsi əˌnʊk, -dəm)
n.
Prince, born 1922, Cambodian statesman: premier 1952–60; chief of state 1960–70 and 1975–76.