Soemba


Also found in: Encyclopedia, Wikipedia.

Soemba

(ˈsuːmbə)
n
(Placename) the former spelling of Sumba
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Verslag eener dienst reis naar Roti, Soemba, Larantoeka en Lomblem van 9 tot 21 September 1874, gedaan door den Resident van Timor en Onderhoorigheden.