Spoonwood


Also found in: Wikipedia.

Spoon´wood`

    (~wŎd`)
n.1.(Bot.) The mountain laurel (Kalmia latifolia).