Sprat mew

(Zool.) the kittiwake gull.

See also: Sprat