Stramony


Also found in: Medical, Encyclopedia.

Stram´o`ny


n.1.(Bot.) Stramonium.