Tingis


Also found in: Thesaurus, Encyclopedia, Wikipedia.

Tin´gis


n.1.(Zool.) A genus of small hemipterous insects which injure trees by sucking the sap from the leaves. See Illustration in Appendix.
Mentioned in ?
References in classic literature ?
The people of Tangier (called Tingis then) lived in the rudest possible huts and dressed in skins and carried clubs, and were as savage as the wild beasts they were constantly obliged to war with.
See asjaolu tingis, et kodueestlased hakkasid idadiasporaa eestlasi (siinses keelepruugis Venemaa eestlased) in corpore pidama kultuuriliselt vooragrupiks.
Ville de quarante hectares faisant partie de la Mauretanie-Tingitane qui s'etendait du Nord de la peninsule a Sale (Necropole de Chellah) au Sud et a l'Est jusqu'a la riviere de l'Oued Laou et dont les sites principaux sont Volubilis, Sala (Chellah), Lixus, Banasa, Ceuta, Melilla et Tingis (actuelle Tanger).
Ohverdamise voimalikud kohaspetsiifilised motiivid on: 1) ohverdamist tingis eriline maastik, mis vois olla oluline individuaalsetel pohjustel; 2) deponeerimist tingis vajadus piiri fikseerimise jarele teatud situatsioonis (naiteks esivanema surma korral).
Vabrikususteemi rajamine tingis toojou noudluse ja toi tootmisprotsessi labiviimiseks kaasa tooliste koondamise suurtesse spetsiaalselt selleks ehitatud ning aurujoul tootavate masinatega varustatud hoonetesse--vabrikutesse.
Naiteks puudus surnumajades igasugune vajadus kutmise jarele, nende ehitusmaterjali valiku tingis toenaoliselt eeskatt atraktiivsus, mitte soojapidavus voi muud funktsionaalsed aspektid jne.
Voimalik, et seda tingis vajadus tohustada tulepesas tommet mitte labi tagaseina, vaid labi ahju ulaosa kerise, mis oli ju kuttekolde peamiseks soojustuselemendiks.
Seega voiks oletada, et uusaegsete pinkide asukoht jargis vanu traditsioone ja et koha valiku tingis raele kuuluva Gertrudi altari paiknemine selle piilari juures.