Tshwane


Also found in: Thesaurus, Encyclopedia, Wikipedia.

Tshwane

(ˈtʃwɒnɪ)
n
(Placename) another name for Pretoria