Tsitsihar


Also found in: Encyclopedia, Wikipedia.

Tsi·tsi·har

 (tsē′tsē′här′)

Tsitsihar

(ˈtsɪtsɪˌhɑː)
n
(Placename) a variant transliteration of the Chinese name for Qiqihar

Qi•qi•har

or Chi•chi•haerh

(ˈtʃiˈtʃiˈhɑr)

n.
a city in W Heilongjiang province, in NE China. 1,380,,000.