Urodelian

U`ro`de´li`an


a.1.(Zool.) Of or pertaining to the Urodela.