Vasco da Gama

(redirected from Vasco di Gama)
Also found in: Encyclopedia.

Vasco da Gama

(ˈvæskəʊ də ˈɡɑːmə)
n
(Biography) See Gama

Ga•ma

(ˈgæm ə, ˈgɑ mə)

n.
Vasco da, c1460–1524, Portuguese navigator: first to sail from Europe to India.