Wanchüan

(redirected from Wan-chuan)

Wanchüan

(ˌwæntʃʊˈɑːn) or

Wan-ch'uan

n
(Placename) a former name of Zhangjiakou