White garnet


Also found in: Encyclopedia.
(Min.) leucite.

See also: White