Yorks.

Yorks.

(jɔːks)
abbreviation for
(Placename) Yorkshire