albuminize

(redirected from albuminise)

albuminize

(ˈælbjʊmɪˌnaɪz) or

albuminise

vb (tr)
to convert into albumin