axillar

(redirected from axillars)

ax·il·lar

 (ăk-sĭl′ər, ăk′sə-lər) or ax·il·lar·y (ăk′sə-lĕr′ē)
n. pl. axillars or ax·il·lar·ies
One of the feathers in the axilla of a bird's wing.

ax•il•lar

(ˈæk sə lər)

adj.
1. of or pertaining to an axilla.
n.
2. an axillary feather.
[1535–45]