bespot


Also found in: Thesaurus.
Related to bespot: bespoke, despot

bespot

(bɪˈspɒt)
vb (tr)
to mark with spots or blemishes
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Verb1.bespot - mark with, or as if with, spotsbespot - mark with, or as if with, spots  
mark - make or leave a mark on; "the scouts marked the trail"; "ash marked the believers' foreheads"
References in periodicals archive ?
Agnete word byvoorbeeld verder obsessief deur haar dogter verafgood as 'n beeldskone sangeres, 'n beeld wat Fleurette aan almal voorhou, maar deur ironiese ontboeseming in die styl van Jane Austen openbaar juis Fleurette haar ma as in werklikheid 'n gewetenlose jagter van mans wat haar minnaars uitbuit vir geld enjuwele, maar hulle agter hulle rue bespot (40-42).
De annalen van de wetenschap zijn bezaaid met wetenschappelijke ontdekkingen die onderdrukt en bespot werden door de gevestigde orde, maar die in latere jaren bekendheid kregen en in het gelijk gesteld werden door de onverbiddelijke opmars van praktische noodzakelijkheid en intellectuele verlichting.
Ek dink baie vroue in die parlement is versigtig om die debat in die openbaar te voer, want hulle is bang dat hulle deur hul manlike kollegas bespot sal word.