choupique

chou·pique

 (sho͞o-pĭk′)
n. Louisiana
See bowfin.

[Louisiana French, from Choctaw shupik.]